Bo Chang

Harry Joe

Vine copulas: dependence structure learning, diagnostics, and applications to regression analysis

Wenzheng Zhou

Harry Joe
Natalia Nolde

Abdullah Farouk

Harry Joe
Natalia Nolde

Xinmiao Wang

Lang Wu

Xinzhe Dong

Lang Wu

Yanchao Luo

Jiahua Chen